Openbaar Register
 
Turkije kent een Openbaar Register, waar alle eigendomsverhoudingen met topografische kaarten, genummerde indeling en vermelding van eigenaren staan geregistreerd. Geautomatiseerd is deze administratie nog niet. De gegevens staan ouderwets als geschreven aantekening genoteerd in grote schriften. Ook alle andere relevante zaken, zoals een eventuele erfdienstbaarheid, beslag, etc. worden aangetekend. De aantekeningen uit het Hypotheek Register staan meestal op de rechter pagina. Hierin kunt u zien voor welk bedrag en onder welke voorwaarden een hypotheek is verleend. De aflossingen staan hier uiteraard niet vermeld.

Wie is eigenaar?
 
De Turkse notaris heeft een andere rol dan in Nederland. Een notaris bij ons controleert wie de eigenaar is en of u krijgt wat u hebt gekocht. Die taak ligt in Turkije bij de koper. U zult zich er zelf van moeten vergewissen, dat de verkoper ook daadwerkelijk bevoegd is om de onroerende zaak aan u over te dragen. Een eigendomsbewijs (Tapu) met fraaie foto hoeft nog niet te betekenen, dat iemand ook daadwerkelijk eigenaar is. Dit kan alleen maar nagegaan worden bij de Openbare Registers.

 

 

 Check het recht van eigendom

Het is bijzonder raadzaam om het bewijs van eigendom voor de overdracht (nogmaals) te verifiëren bij de Openbare Registers.

De overdracht
 
In Nederland hoeft u voor de overdracht (of transport) van een Onroerende Zaak niet naar de Openbare Registers (het Kadaster). Alles wordt op het notariskantoor afgewikkeld. In Turkije is dat volstrekt anders. Hier kan de akte van overdracht alleen maar worden gepasseerd bij de Openbare Registers. Wel kunt u bij de notaris een volmacht laten opstellen.

Historische verkrijgingprijs

De gegevens in het Openbare Register over de koopprijs, die de huidige eigenaar voor de Onroerende Zaak heeft betaald, hoeven niet juist te zijn. Bij sommige Openbare Registers hanteert men de gemeentelijke belastingwaarde of gaat de ambtenaar akkoord met de waarde die partijen opgeven, zodat die zo laag mogelijk wordt gehouden.
De ingeschreven waarde zegt dus vaak niets over de feitelijke transactie, die in het verleden heeft plaats gevonden.

Beperkingen voor de buitenlandse koper

Vroeger was het vrijwel onmogelijk om als buitenlander onroerend goed te verwerven in Turkije. Nu is het geen probleem meer. Er is een afspraak tussen Turkije en Nederland, die inhoudt dat staatsburgers van beide landen over en weer onroerend goed kunnen kopen in het andere land. 

Er is echter nog wel één beperking voor Nederlanders, die in Turkije willen kopen. Dit is de Wet op de Militaire Verboden Gebieden en de Veiligheidsgebieden. Deze wet houdt in, dat buitenlanders geen onroerend goed kunnen verwerven nabij strategisch belangrijke gebieden. Hier zal dus vrijwel altijd toestemming voor gevraagd moeten worden. Over het algemeen wordt dit niet geweigerd, behalve als het gaat om gebieden nabij Griekse eilanden of militaire bases. Het is dus essentieel om na te (laten) gaan bij de bevoegde militaire instanties of een bepaald onroerend goed deze beperking heeft. Immers als u de toestemming niet krijgt, dan kan het kadaster de woning of grond niet op uw naam stellen, waardoor u geen eigenaar wordt!

Bewoningsvergunning - Iskan
 
Om een bouw te realiseren heeft de aannemer o.a. water en elektriciteit nodig. Hij krijgt hiervoor een tijdelijke aansluiting van de Gemeente (water) en het Energiebedrijf. De kosten van deze voorzieningen liggen echter aanzienlijk hoger dan die van een regulier “abonnement”.

Is de nieuwbouw beëindigd dan wil de nieuwe bewoner worden aangesloten bij het reguliere netwerk. Dit gaat echter niet automatisch.

De bouwer dient, na voltooiing, bij de lokale Belastingdienst en Sociale Verzekering Instanties verklaringen aan te vragen, waaruit blijkt dat alle afdrachten ten behoeve van de werknemers (de bouwvakkers) hebben plaatsgevonden.

Met o.a. deze verklaringen krijgt hij een zogenaamde “Iskan”, een (soort) bewoningsvergunning voor de nieuwe woning, waarna het water aangesloten wordt en de meters worden geplaatst. Om te voorkomen, dat u het dure bouwwater en -stroom moet betalen, is het noodzakelijk om altijd te controleren of er voor het huis inderdaad een dergelijke vergunning is verstrekt.

Ook andere schulden kunnen nog op het huis rusten, zoals openstaande rekeningen van gemeentelijke belastingen, openbare nutsbedrijven, etc. U moet nagaan of deze schulden voor de overdracht zijn betaald.

 

 

Belastingen en kosten van een eigen huis in Turkije


Overdrachtsbelasting = 3%
Deze belasting is eenmalig en heeft betrekking op de waarde en ligging van uw onroerend goed zoals vastgelegd in de Tapu.

Jaarlijkse belasting = 0,1% van de aangegeven waarde op het eigendomsbewijs, tapu.

Registratiekosten
Registeren van het eigendom = € 45.
De aanwezigheid van een beedigde vertaler is verplicht en deze moet mee tekenen om de transactie geldig te maken.
Beëdigd vertaler = € 55

Elektriciteit
Nieuwe aansluiting (eenmalig) = € 96
Transfer bestaande aansluiting (eenmalig) = € 19
Kosten per kWh <150 kWh = € 0,11 bij verbruik van meer dan 150 kWh 0,17 €.
Er zijn geen maandelijkse abonnementskosten.

Water
Nieuwe aansluiting (eenmalig) = € 62
Transfer bestaande aansluiting (eenmalig) = € 93
Kosten per m3 tot 20 m3 -> € 0,31, tussen 21 – 40 m3 -> € 0,47 en vanaf 41m3-> € 0,87
Maandelijkse abonnementskosten = € 0,87

Telefoon
Registratiekosten = € 7,75
Kosten per eenheid = € 0,04
Maandelijkse abonnementskosten = € 9]

uitzicht over yalikavak baai

bedragen en percentages kunnen gewijzigd zijn. Onderzoek zelf dit is slechts een indicatie waar we geen verantwoordelijk voor nemen omdat regels etc onderhevig zijn aan wijzigingen/